مفسر

کارهای سخت در دنیا

دو کار در این دنیا خیلی سخته.


اول اینکه موضوعی را که در ذهن توست در ذهن دیگری وارد کنی،دوم پولی را که در جیب دیگری است در جیب خود وارد کنی.


اگر کار اول را خوب انجام دهی معلم هستی،اگر دومی را خوب انجام دهی بیزنس من و تاجر هستی.


اگر هر دو را بخوبی انجام دهی زن هستی


 و
اگر هیچ یک از دو کار را نتوانی انجام دهی میشی شوهر  L!!!