مفسر

سخت تر از مرگ حاجت خواستن از نا اهل است .امام علی (ع )