مفسر

بهترین لحظات زندگی


The best moment of life in view
 
of Charley Chaplin
بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی چاپلین

 
 

To fall in love

عاشق شدن
 

To laugh until it hurts your stomach
 
آنقدر بخندی که دلت درد بگیره


To find mails by the thousands

 when you return from a
vacation
.
بعد از اینکه از مسافرت برگشتی ببینی

هزار تا نامه داری
 
 To go for a vacation to some pretty

place

برای مسافرت به یک جای خوشگل بری
 
 
To listen to your favorite song in

 the radio


به آهنگ مورد علاقت از رادیو گوش بدی


To go to bed and to listen while it

 rains outside


به رختخواب بری و به صدای بارش بارون

گوش بدی
 
To leave the Shower and find that
the towel is warm


از حموم که اومدی بیرون ببینی حو له

ات گرمه !
 
 
To clear your last exam
.

آخرین امتحانت رو پاس کنی
 
 To receive a call from someone,

you

don't see
a lot, but you want to

کسی که معمولا زیاد نمی بینیش ولی

 دلت می خواد ببینیش بهت تلفن کنه
 
 
 
To find money in a pant that you
 
haven't used since last year

توی شلواری که یه سال ازش

استفاده نکردی پول پیدا کنی
 


To laugh at yourself looking at

 mirror, making
faces
 
 برای خودت تو آینه شکلک در بیاری و

بهش بخندی !!!
 


Calls at midnight that last for hours
.

تلفن نیمه شب داشته باشی که

ساعتها هم طول بکشه
 
 

To laugh without a reason
.

بدون دلیل بخندی
 
 
To accidentally hear somebody say

 something good
about you


بطور تصادفی بشنوی که یک نفر داره

از شما تعریف می کنه


To wake up and realize it is still

possible to sleep
for a couple of
 
hours

.
از خواب پاشی و ببینی که چند ساعت

دیگه هم می تونی بخوابی !
 
 

To hear a song that makes you

remember a special
person

آهنگی رو گوش کنی که شخص خاصی

رو به یاد  شما می یاره

To be part of a team.

عضو یک تیم باشی

To watch the sunset from the hill

 top


از بالای تپه به غروب خورشید نگاه کنی
 

To make new friends
.

دوستای جدید پیدا کنی
 
 
To feel butterflies
!In the stomach

every time


that you see that person
.

وقتی "اونو" میبینی دلت هری بریزه

پایین !
 
 

To pass time with


your best friends
.

لحظات خوبی رو با دوستانت سپری

کنی
 
 
To see people that you like, feeling

happy

کسانی رو که دوستشون داری رو

خوشحال ببینی
 
 

See an old friend again and to feel

that the things


have not changed
.

یه  دوست قدیمی رو دوباره ببینید و

ببینید که فرقی نکرده

To take an evening walk along the

beach
.

عصر که شد کنار ساحل قدم بزنی


To have somebody tell you that

 he/she loves you
.

یکی رو داشته باشی که بدونی دوستت

داره

To laugh .......laugh. ........and

laugh
......remembering stupid

things done with stupid friends
.

یادت بیاد که دوستای احمقت چه

کارهای احمقانه ای کردند و بخندی

و بخندی و ....... باز هم بخندی


These are the best moments of

 life
....

اینها بهترین لحظه‌های زندگی هستند

Let us learn to cherish them

قدرشون روبدونیم

 

"
Life is not a problem to be solved,
 
but a gift to be enjoyed
"

زندگی یک مشکل نیست که باید حلش

کرد بلکه یک هدیه است که باید ازش

لذت برد

وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن 
به تو نشان میده تو 1000 دلیل
برای

 خندیدن به اون نشون بده
.
(
چارلی چاپلین)